Autoritățile de la București, spre deosebire de cele de la Varșovia, Budapesta și Bratislava, permit importurile de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, dar au instituit un mecanism birocratic complicat, care pune capăt comerțului liber de până acum. 

Companiile din România care intenționează să cumpere grâu, porumb, semințe de rapiță și de floarea soarelui din Ucraina trebuie mai întâi să obțină un acord de import, eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu semnătura ministrului. 

În prealabil, însă, o comisie, înființată tot de MADR, prin ordin al ministrului, analizează cererea de import și deliberează.

În activitatea de import intervine obligatoriu și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor care prelevează probe și le analizează, pentru emiterea unui buletin de analiză.

Mecanismul de import, în detaliu

Care este, mai exact, mecanismul birocratic de aprobare a importurilor unor mărfuri agricole din Ucraina pe teritoriul României, stabilit prin Ordonanță de Urgență?

Mai întâi, precizăm că produsele agricole vizate sunt: a) grâu și meslin, b) porumb; c) semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate și d) semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate. 

Aceste produse agricole cu origine din Ucraina pot fi importate numai pe baza unui acord pentru punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României, acord emis operatorilor economici cu sediul social și punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfășoară activități în următoarele sectoare economice: a) 1041 — Fabricarea uleiurilor și grăsimilor; b) 1061 — Fabricarea produselor de morărit; c) 1091 — Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; d) 014 — Creșterea animalelor.

Operatorii economici care desfășoară activități în sectoarele economice menționate mai sus și care intenționează să efectueze un import trebuie să solicite în scris ministerului de resort emiterea acordului, printr-o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente: 

a) copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit, certificată pentru conformitate cu originalul; 

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, certificată pentru conformitate cu originalul; 

c) copie a certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificată pentru conformitate cu originalul; 

d) documente relevante considerate utile de către operatorul economic, respectiv dovada de origine a produselor agricole și facturi de achiziție; e) o declarație pe propria răspundere privind stocurile de produse care fac obiectul solicitării, existente la data declarației, însoțită de documente contabile justificative.

Ce se întâmplă după depunerea documentelor?

După depunerea documentelor prevăzute mai sus, instituțiile abilitate efectuează următoarele verificări:

a) reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală efectuează verificarea înregistrării în contabilitate a declarației pe propria răspundere privind stocurile de produse care fac obiectul solicitării, existente la data declarației, însoțită de documente contabile justificative, și încheie un document în acest sens; 

b) reprezentanții ministerului de resort ( MADR ) verifică capacitățile de producție/procesare ale operatorilor economici, calculează necesarul de materie primă pentru următoarele 6 luni, pe baza declarației privind stocurile de produse și încheie un proces-verbal; 

c) reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor verifică efectivele de animale deținute de operatorul economic și înregistrate în Registrul național al exploatațiilor, calculează consumurile la nivelul efectivului de animale pe o perioadă de 6 luni și încheie un document în acest sens.

Proba de cereale/semințe oleaginoase pentru analiză

Operatorul economic are obligația să furnizeze Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ( ANSVSA ) o probă a produsului agricol cu origine din Ucraina, care va face obiectul importului. 

În urma analizării probei, ANSVSA eliberează certificatul de calitate din punctul de vedere al respectării normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor și îl transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Documentele încheiate de ANSVSA privind atât efectivele de animale din fermă, cât și rezultatele analizării probei de cereale/semințe oleaginoase vor fi transmise ministerului de resort, care comunică operatorului economic acordul privind cantitatea pe care o poate importa.

Intră în joc o comisie cu rol deliberativ

În vederea emiterii acordului, în cadrul ministerului Agriculturii se înființează o comisie, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în următoarea componență: 

a) un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală; 

b) un reprezentant al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor; 

c) un reprezentant al Autorității Vamale Române; 

d) un reprezentant al ministerului de resort; 

e) un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 

Comisia are următoarele atribuții principale: 

a) verificarea documentelor depuse de operatorul economic;

b) prezentarea de propuneri ministerului de resort privind emiterea acordului; 

c) analizarea aplicării măsurilor de anulare a acordului. 

Președinția și secretariatul comisiei sunt asigurate de către ministerul Agriculturii. Pentru fiecare membru titular al comisiei se desemnează câte un membru supleant. Membrul supleant își desfășoară activitatea în absența justificată a membrului titular. 

Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

Comisia poate solicita operatorului economic completarea documentelor depuse, dacă este cazul.

Comisia emite o notă cu propunerea motivată de emitere a acordului sau de respingere a cererii, în termen de două zile lucrătoare de la data întrunirii comisiei. 

În baza notei emise de comisie, ministerul Agriculturii emite acordul, care se semnează de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, sau, după caz, comunică operatorului economic notificarea privind respingerea cererii, în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii notei de către comisie. 

De ce comisia poate respinge cererea

Comisia respinge o cerere de emitere a acordului în cazul în care: 

a) documentația este incompletă sau operatorul nu transmite documentele solicitate; 

b) documentele prezentate nu sunt conforme cu cele prevăzute în OUG. 

Respingerea cererii poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Valabilitatea acordului obținut de operatorul economic

Acordul are valabilitate până la epuizarea cantității prevăzute în acesta, în conformitate cu datele din evidențele Autorității Vamale Române privind cantitățile importate. 

Condițiile care au stat la baza emiterii acordului trebuie menținute pe durata de valabilitate a acestuia. 

Titularul acordului este obligat să declare ministerului Agriculturii, în scris, în termen de cel mult 10 zile, orice modificare față de datele înscrise în cererea de emitere a acordului, în documentele anexate, precum și în acord, apărute ulterior eliberării acestuia. 

Acordul poate fi utilizat numai de titularul acestuia, în scopurile pentru care a fost eliberat, cu respectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în acesta. Acordul nu poate fi folosit ca document de bonitate în relațiile comerciale.

După emiterea acordului, operatorul economic încheie contractul de vânzare cu operatorul economic din Ucraina, exclusiv pentru cantitatea de produse agricole cu origine din Ucraina prevăzute în acord.

Operațiunile de punere în liberă circulație pe teritoriul României de produse agricole care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se derulează sub supraveghere vamală, potrivit legislației vamale. 

Sigiliul vamal va fi desfăcut la biroul vamal unde se efectuează operațiunea de punere în liberă circulație, în prezența reprezentanților Autorității Vamale Române și ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. 

A doua prelevare de probe

Am văzut că OUG obligă operatorul economic să furnizeze Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor o probă a produsului agricol cu origine din Ucraina, ce va face obiectul importului, ÎNAINTE să obțină acordul de la Ministerul Agriculturii. Practic, operatorul economic trebuie să primească din partea clientului din Ucraina o probă de cereale/semințe oleaginoase pe care să o predea ANSVSA, care o va analiza și va emite un certificat de calitate, transmis ulterior către MADR. 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prelevează probe din produsele agricole și în momentul în care marfa ajunge la biroul vamal și sigiliul este deschis de vameși:

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prelevează probe din produsele agricole care urmează a fi puse în liberă circulație pe teritoriul României, în momentul ridicării sigiliului, pentru determinarea calității acestora, pe cheltuiala operatorului economic, și verifică dacă acesta are aceleași calități prevăzute în certificatul de calitate ( emis anterior, n.n. )”.

Abia după obținerea buletinului de analiză cu rezultat conform, produsele agricole pot intra în circuitul de procesare/furajare/ hrană animale.

În situația în care produsele agricole importate cu origine din Ucraina sunt constatate neconforme, acestea sunt respinse/distruse pe cheltuiala operatorului economic. 

Analiza presupune: inspecție organoleptică, identificarea produsului, umiditate, determinarea gradului de radioactivitate, micotoxine, nivel de pesticide, metale grele Pb la cereale și PB și cadmiu la rapiță, impurități, organisme modificate genetic la rapiță și porumb, și a cantității produselor importate.

Verificarea utilizării produselor agricole în scopurile prevăzute de OUG se efectuează de către reprezentanții cu atribuții de control din cadrul ministerului Agriculturii.

După epuizarea cantității alocate în acord, produsele agricole prezentate la biroul vamal se returnează la locul de expediere, pe cheltuiala exportatorului.

Sancțiuni

Operațiunile de punere în liberă circulație pe teritoriul României de produse agricole din Ucraina efectuate fără deținerea acordului constituie contravenție, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, și se pedepsesc cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. 

Utilizarea pe teritoriul României de produse agricole din Ucraina în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. 

Pe lângă aceste sancțiuni, se aplică și sancțiunea contravențională complementară de suspendare a dreptului de a solicita emiterea de alte acorduri, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pe o perioadă de maximum 6 luni. 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către reprezentanții cu atribuții de control din cadrul Autorității Vamale Român și de către reprezentanții cu atribuții de control din cadrul ministerului Agriculturii. 

Ordonanța de urgență se aplică până la data de 31 decembrie 2023.

În baza propunerilor fundamentate ale ministerului de resort/Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Guvernul poate aproba prin hotărâre prelungirea datei de aplicare.

Concluzii

Importul de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, prin OUG, publicată în M.O., partea I, 929, 13 octombrie 2023, este plasat sub controlul Ministerului Agriculturii, care înființează comisia cu rol deliberativ, prin ordin de ministru. Totodată, ministrul pune ultimul semnătura pe acordul necesar operatorului economic care intenționează să importe mărfuri agricole din Ucraina. Practic comerțul liber de până acum încetează: o instituție a statului român decide cine și cât importă din Ucraina. 

Mecanismul este unul complicat, cu mulți timpi de așteptare: operatorul economic așteaptă o probă de cereale/semințe oleaginoase din Ucraina, o trimite ANSVSA, care o analizează și trimite rezultatul la Ministerul Agriculturii. În același timp, alți funcționari vin la operatorul economic să evalueze stocurile și necesitățile. 

Nu este clar dacă comisia cu rol deliberativ va fi înființată pentru fiecare operator economic care solicită aprobare să importe din Ucraina sau aceeași comisie se va permanentiza pe toată durata de aplicare a OUG.

Operatorul economic trebuie să aștepte rezultatul celei de-a doua analizări a probelor de către ANSVSA, la punctul vamal, pentru a introduce marfa în circuitul economic. 

Cu siguranță, piața internă nu va mai beneficia de mărfuri agricole mai ieftine decât cele din producția internă. Marfa din Ucraina va fi vândută cel puțin la același preț cu marfa românească. Dacă producția de cereale și semințe oleaginoase din RO va merge preponderent la export și necesarul intern va fi acoperit cu mărfuri agricole din Ucraina, prețul acestora va crește.

OUG nu face referire la mărfurile agricole importate din Republica Moldova. În cazul în care operatori economici de peste Prut vor revinde în România marfă adusă din Ucraina, tot mecanismul de control al importurilor din Ucraina, stabilit prin OUG, devine caduc: un document alambicat ale cărui prevederi pot fi cu ușurință evitate.

Donează pentru a susține site-ul lantulalimentar.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Write A Comment